Điều khoản Dịch vụ

Trang web này được vận hành bởi Score Japan Inc.

Giới hạn sử dụng
  • Bản quyền và các quyền khác đối với từng văn bản, thiết kế, hệ thống thiết kế, bản vẽ, biểu đồ, video, hình ảnh tĩnh, bố cục, cơ sở dữ liệu, thương hiệu, logo, v.v. (sau đây được gọi chung là "Thông tin Trang web, v.v.") trên Trang web này thuộc sở hữu của Score Japan, tác giả gốc hoặc các chủ sở hữu quyền khác và được bảo vệ bởi luật bản quyền, hiệp ước và luật pháp khác của từng quốc gia. Bản quyền và các quyền khác đối với Thông tin Trang web thuộc sở hữu của Score Japan, các tác giả gốc hoặc các chủ sở hữu quyền khác và được bảo vệ bởi luật bản quyền, hiệp ước và luật pháp khác của từng quốc gia.
    Trừ khi có quy định khác, việc sử dụng thông tin trên trang web này không bị cấm hoặc hạn chế trong phạm vi được luật pháp cho phép rõ ràng, chẳng hạn như sử dụng cá nhân (ví dụ: in ra hoặc lưu trên ổ cứng để sử dụng cá nhân), nhưng không có sự cấm đoán hoặc hạn chế đối với việc sao chép, truyền tải công khai, truyền tải công khai hoặc lưu trữ thông tin vượt quá phạm vi sử dụng đó. Tuy nhiên, việc sao chép, truyền tải công khai, phân phối hoặc sử dụng khác vượt quá phạm vi nêu trên (ví dụ: sử dụng trên các trang web khác) đều bị nghiêm cấm nếu không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản trước của SCORE Japan. Ngay cả khi bạn sử dụng thông tin trên trang web này theo quy định nêu trên, vui lòng không sửa đổi hoặc can thiệp vào thông tin đó theo bất kỳ cách nào.
Thương hiệu và Tên thương mại
  • "Score Japan" và các tên gọi khác của dịch vụ Score Japan được sử dụng trên trang web này là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Score Japan.
    Tên của các sản phẩm và dịch vụ khác, "Chugoku Ryutsu Oh" hoặc tên công ty là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ hoặc tên thương mại của công ty họ.
Liên kết đến các trang web khác
  • Score Japan không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào về nội dung của các trang web khác được liên kết đến hoặc từ trang web này. Nếu bạn muốn liên kết đến trang web này, vui lòng liên hệ trước với Score Japan và liên kết theo cách thức do Score Japan chỉ định.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
  • Mặc dù chúng tôi nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin được cung cấp trên trang web này, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, v.v. của nội dung. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào do bạn gặp phải do thông tin trên trang web này, hoặc do sự chậm trễ, gián đoạn hoặc các nguyên nhân khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này.

Nội dung trên có hiệu lực từ
Ngày 11 tháng 8 năm 2005

Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện
Hiroharu Suzuki