Dịch vụ Chuyển phát Nhanh Quốc tế -
Điều khoản và điều kiện sử dụng

Chương 1: Những quy định chung

Điều 1: Phạm vi áp dụng
 1. Những điều khoản và điều kiện chung này áp dụng cho "Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế" (Ryutsu Oh) của Công ty TNHH SCORE Japan.
 2. Dịch vụ này được cung cấp cho:
  ・Vận chuyển hàng hóa quốc tế (hoặc vận chuyển hàng hóa quốc tế do bên giao nhận vận tải thực hiện sử dụng vận chuyển như vậy) do hãng hàng không thực hiện (một đơn vị vận hành dịch vụ vận chuyển hàng không theo định nghĩa tại Điều 2, Khoản 16 của Luật Hàng không dân dụng (Luật số 231 năm 1952)) theo Điều 2, Khoản 8 của Luật Kinh doanh Giao nhận Vận tải (Luật số 82 năm 1989).
  ・Người gửi hàng phải cung cấp dịch vụ này như một hoạt động kinh doanh được quy định tại Điều 2, Khoản 8 của Luật Kinh doanh Giao nhận Vận tải Ủy thác (Luật số 82 năm 1989).
 3. Người gửi hàng đồng ý với các Điều khoản Vận chuyển này và các quy định được thiết lập theo các điều khoản này.
Điều 2: Định nghĩa
 1. Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế (International Courier Service): Dịch vụ vận chuyển hàng hóa tận nơi (door-to-door) hoặc dịch vụ nhận hoặc thu xếp vận chuyển từ người gửi đến người nhận với mức cước vận chuyển trọn gói ("through freight charges").
 2. Hàng hóa chuyển phát nhanh quốc tế (International Courier Freight): Một hoặc nhiều kiện hàng do Chúng tôi vận chuyển theo các điều khoản của Điều kiện Vận chuyển này, từ một người gửi đến một người nhận cùng một lúc, tại một địa điểm, được coi như một kiện hàng, được gửi đến một người nhận tại một điểm đến và được vận chuyển trên một vận đơn. (Sau đây được gọi là "Hàng hóa")
 3. Công ty (Company): Công ty TNHH SCORE Japan (SCORE Japan Corporation), đơn vị cung cấp "Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế" (Ryutsu Oh).
 4. Vận đơn chuyển phát nhanh quốc tế (International Courier Waybill): Tài liệu do người gửi hàng lập hoặc do người khác lập thay mặt cho người gửi hàng, là bằng chứng về hợp đồng giữa người gửi hàng và Công ty đối với Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. (Sau đây được gọi là "Vận đơn")
 5. Người gửi hàng (Shipper): Bên có tên xuất hiện trên vận đơn là bên đã ký hợp đồng với Chúng tôi để vận chuyển lô hàng.
 6. Người nhận hàng (Consignee): Bên có tên xuất hiện trên vận đơn là bên mà Chúng tôi sẽ giao lô hàng.
 7. Công ước (Convention): Tùy theo trường hợp áp dụng một trong những điều sau đây:
  • Công ước thống nhất một số quy tắc liên quan đến vận chuyển hàng không quốc tế, được ký kết tại Warsaw, ngày 12 tháng 10 năm 1929 (sau đây được gọi là "Công ước Warsaw").
  • Công ước Warsaw sửa đổi tại The Hague năm 1955, được ký kết tại The Hague vào ngày 28 tháng 9 năm 1955 (sau đây được gọi là "Công ước Warsaw sửa đổi").
  • Công ước Warsaw sửa đổi tại The Hague năm 1955 (The Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955): Công ước nêu trên được sửa đổi thêm bởi Nghị định thư Số 4 Montreal được ký kết tại Montreal vào ngày 25 tháng 9 năm 1975 (sau đây được gọi là "Nghị định thư Số 4 Montreal").
  • Công ước Montreal (The Montreal Convention): Công ước thống nhất một số quy tắc về vận chuyển hàng không quốc tế, được ký kết tại Montreal vào ngày 10 tháng 5 năm 1999 (sau đây được gọi là "Công ước Montreal").
 8. SDR (Special Drawing Rights): Quyền Rút vốn Đặc biệt (Special Drawing Rights/SDRs) theo định nghĩa của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund).

Chương 2: Nhận vận chuyển

Điều 3: Vận đơn
 1. Khi người gửi hàng yêu cầu vận chuyển hàng hóa, người gửi hàng phải chuẩn bị một vận đơn cho mỗi đơn vị hàng hóa. Chúng tôi có thể chuẩn bị vận đơn thay mặt cho người gửi hàng theo yêu cầu của người gửi hàng, nhưng người gửi hàng chịu trách nhiệm về nội dung của vận đơn.
 2. Người gửi hàng chịu trách nhiệm về tất cả nội dung của vận đơn, bao gồm:
  • Tên, địa chỉ và số điện thoại của người gửi hàng
  • Tên, địa chỉ và số điện thoại của người nhận hàng
  • Mô tả hàng hóa
  • Chữ ký, ngày và giờ của người gửi hàng
  • Chữ ký của Công ty, ngày và giờ nhận hàng
  • Giá trị khai báo
  • Số kiện hàng và trọng lượng
  • Bất kỳ thông tin nào khác theo yêu cầu của Công ty
Điều 4: Hóa đơn hải quan

Người gửi hàng phải chuẩn bị và cung cấp cho chúng tôi hóa đơn hải quan cho mỗi đơn vị hàng hóa dựa trên nội dung hàng hóa, nếu cần thiết cho thủ tục thông quan.

Điều 5: Kiểm tra nội dung hàng hóa

Chúng tôi có quyền kiểm tra hàng hóa vì những lý do cần thiết theo đánh giá của chúng tôi. Tuy nhiên, việc kiểm tra như vậy không đảm bảo rằng việc vận chuyển hàng hóa đó sẽ không vi phạm luật pháp và quy định của nước xuất khẩu, quá cảnh hoặc nước đến.

Điều 6: Đóng gói

Người gửi hàng chịu trách nhiệm đóng gói hàng hóa phù hợp để vận chuyển. Nếu bao bì được xác định là không phù hợp để vận chuyển, NCA sẽ yêu cầu người gửi hàng đóng gói lại cho phù hợp hoặc sẽ đóng gói lại lô hàng để phù hợp với việc vận chuyển, chi phí đóng gói lại sẽ được tính cho người gửi hàng.

Điều 7: Từ chối nhận vận chuyển hàng

Chúng tôi có thể từ chối vận chuyển hàng hóa trong các trường hợp sau:

 1. Khi yêu cầu vận chuyển không phù hợp với các Điều kiện Vận chuyển này.
 2. Khi bao bì không phù hợp để vận chuyển.
 3. Chúng tôi được yêu cầu chịu bất kỳ trách nhiệm đặc biệt nào liên quan đến việc vận chuyển bởi người gửi hàng.
Điều 8: Nhóm hàng từ chối nhận vận chuyển

Chúng tôi sẽ không nhận vận chuyển các loại hàng hóa sau:

 1. Trọng lượng, khối lượng hoặc giá trị của lô hàng vượt quá quy định chúng tôi đã nêu.
 2. Khi hàng hóa thuộc bất kỳ loại nào sau đây:
  • Vàng, bạc, bạch kim và các kim loại quý khác, đá quý và bán quý bao gồm kim cương, tiền tệ quốc gia (tiền giấy và tiền xu), đồ trang sức các loại và các đồ vật có giá trị khác.
  • Chứng khoán (trừ trường hợp đã ký kết hợp đồng đặc biệt và được bảo hiểm bằng văn bản).
  • Thư từ hoặc các phương tiện truyền thông khác được định nghĩa là thư từ theo luật hiện hành.
  • Thực vật và động vật.
  • Xác chết.
  • Hàng dễ vỡ.
  • Chất nổ cho súng ngắn và súng.
  • Chất nổ.
  • Khí nén.
  • Chất lỏng và chất rắn dễ cháy, chất rắn dễ cháy.
  • Bóng đèn flash chụp ảnh.
  • Vật liệu từ tính.
  • Thủy ngân.
  • Axit và các chất ăn mòn khác, tất cả các bazơ và axit.
  • Chất oxy hóa.
  • Thuốc độc.
  • Chất bay hơi.
  • Được định nghĩa là hàng nguy hiểm (theo Quy định về Hàng nguy hiểm của ICAO và Quy định về Hàng nguy hiểm của IATA).
 3. Hàng hóa bị pháp luật nghiêm cấm vận chuyển.
 4. Hàng hóa mà việc vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, v.v. bị luật pháp của bất kỳ quốc gia xuất khẩu hoặc nhập khẩu nào, bao gồm cả các quốc gia quá cảnh, chính phủ cấp bang, địa phương hoặc liên bang cấm hoặc hạn chế.
 5. Các mặt hàng khác mà chúng tôi cho là không phù hợp.
Điều 9: Phí cước vận chuyển
 1. Cước phí sẽ được tính dựa trên "Cước phí vận chuyển xuyên suốt" như được mô tả trong Điều 2, khoản 1, và sẽ được chi tiết hóa theo bảng giá do Chúng tôi cung cấp. "Cước phí vận chuyển xuyên suốt" bao gồm phí thu gom và giao hàng tại điểm xuất phát/đến, phí thông quan, phí vận chuyển hàng hóa, phí xếp dỡ, v.v.
 2. Phí này không bao gồm thuế hải quan, thuế tiêu thụ trong nước, thuế giá trị gia tăng, tiền ký quỹ, tiền phạt, phụ phí hoặc các khoản đóng góp khác. Nếu Chúng tôi đã thanh toán bất kỳ khoản phí nào trong số này, người nhận hàng phải ngay lập tức thanh toán đầy đủ cho Chúng tôi.
 3. Nếu theo yêu cầu của người gửi hàng, Chúng tôi chấp nhận hợp đồng bảo hiểm vận chuyển, Chúng tôi sẽ thu thêm phí bảo hiểm ngoài cước phí vận chuyển xuyên suốt.
 4. Nếu theo yêu cầu của người gửi hàng hoặc người nhận hàng, Chúng tôi cung cấp các thủ tục hoặc công việc vượt quá phạm vi thông thường, Chúng tôi sẽ thu phí và các khoản đóng góp từ khách hàng.
 5. Nếu người nhận hàng không thanh toán được số tiền nợ, người gửi hàng sẽ phải chịu trách nhiệm về khoản tiền đó.
 6. Bảng phí có thể được điều chỉnh do sự thay đổi của biểu giá vận chuyển hàng không hoặc các biến đổi kinh tế khác.
Điều 10: Thanh toán cước phí và phụ phí

Theo quy định chung, cước phí vận chuyển phải được thanh toán tại thời điểm nhận hàng để vận chuyển. Trong trường hợp ngoại lệ, cước phí vận chuyển có thể được chấp nhận thanh toán khi giao hàng. Trong trường hợp này, nếu người nhận hàng không thanh toán các khoản phí, người gửi hàng sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản phí đó.

Điều 11: Tuyến đường và Phương thức Vận chuyển

Chúng tôi sẽ được tin tưởng lựa chọn phương tiện, tuyến đường và quy trình thực hiện trong việc bốc xếp, lưu kho, thông quan và vận chuyển hàng hóa, đồng thời sử dụng các phương thức tốt nhất có sẵn.

Chương 3 Giao Hàng

Điều 12: Giao hàng

Chúng tôi sẽ giao hàng cho người nhận tại địa điểm được ghi trên vận đơn.
Tuy nhiên, nếu người nhận hàng không có mặt tại địa điểm giao hàng hoặc nếu Chúng tôi không thể giao hàng trực tiếp cho người nhận hàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người gửi hàng, Chúng tôi sẽ giao hàng cho người đại diện của người nhận hàng hoặc người được coi là đại diện (chẳng hạn như người xử lý hàng hóa, người quản lý, thành viên gia đình, bạn cùng phòng, hàng xóm hoặc người liên quan của người nhận hàng người chấp nhận giao hàng thay mặt cho người nhận hàng). (2) Người nhận hàng có thể giao hàng cho người được coi là người nhận hàng (chẳng hạn như người xử lý hàng hóa, người quản lý, thành viên gia đình, bạn cùng phòng, hàng xóm hoặc đồng nghiệp của người nhận hàng, người sẽ nhận giao hàng thay mặt cho người nhận hàng).

Điều 13: Xử lý trong trường hợp không giao được hàng
 1. Nếu Chúng tôi không thể giao hàng vì người nhận không có mặt tại địa chỉ ghi trên vận đơn, hoặc do người nhận không chịu nhận hàng, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, Chúng tôi sẽ yêu cầu người gửi hàng cung cấp hướng dẫn xử lý hàng hóa trong thời gian hợp lý.
 2. Người gửi hàng sẽ chịu các chi phí phát sinh trong việc yêu cầu hướng dẫn theo quy định tại khoản trước và xử lý hàng hóa theo hướng dẫn đó.
Điều 14: Xử lý Hàng Hóa Không Thể Giao
 1. Nếu không nhận được yêu cầu hướng dẫn theo khoản 1 của điều trước, Chúng tôi có quyền bán hoặc xử lý theo cách khác đối với hàng hóa theo luật pháp và quy định của nước đến sau khi lưu giữ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày yêu cầu hướng dẫn đó. Tuy nhiên, nếu hàng hóa dễ hư hỏng hoặc dễ hỏng, hàng hóa có thể được bán hoặc xử lý theo cách khác ngay lập tức.
 2. Nếu Chúng tôi xử lý hàng hóa theo khoản trước, Chúng tôi sẽ thông báo cho người gửi hàng mà không chậm trễ.
 3. Khi Chúng tôi xử lý hàng hóa theo các quy định của khoản (1) trên, Chúng tôi sẽ sử dụng số tiền thu được để thực hiện yêu cầu hướng dẫn và chi phí lưu kho, xử lý hàng hóa và các khoản tạm ứng khác, và nếu có thiếu hụt, Chúng tôi sẽ yêu cầu thanh toán từ người gửi hàng, và nếu có thặng dư, Chúng tôi sẽ trả lại cho người gửi hàng.
Điều 15: Quyền giữ lại hàng
 1. Chúng tôi có quyền giữ lại lô hàng để thu hồi cước phí vận chuyển, phụ phí, tạm ứng và tất cả các khoản phí khác phát sinh theo Điều kiện Vận chuyển và có thể từ chối giao hàng cho đến khi các khoản phí đó được thanh toán.
 2. Chúng tôi xin bảo lưu quyền từ chối giao hàng bất kỳ lô hàng nào của người gửi hàng mà chúng tôi đang nắm giữ theo hợp đồng vận chuyển với người gửi hàng đó cho đến khi tất cả các chi phí phát sinh theo hợp đồng vận chuyển được ký kết với người gửi hàng được thanh toán.
Điều 16: Trách nhiệm
Trách nhiệm của công ty chúng tôi sẽ như sau:
 1. Trách nhiệm của chúng tôi sẽ được giới hạn ở số tiền thiệt hại hoặc thiệt hại phát sinh do hoặc liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa hoặc các dịch vụ phụ trợ khác cho việc vận chuyển đó, trừ trường hợp Công ước hoặc Luật pháp hiện hành khác có quy định khác và trừ khi các điều khoản của Điều này không hợp lệ vì chúng miễn trừ hoặc cung cấp cho chúng tôi mức trách nhiệm thấp hơn so với mức quy định bởi Công ước hoặc Luật pháp hiện hành đó.
 2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về mất mát hoặc hư hỏng ("mất mát, v.v.") hoặc chậm trễ phát sinh do vận chuyển lô hàng hoặc các dịch vụ khác mà chúng tôi thực hiện kèm theo, nếu mất mát, v.v. hoặc chậm trễ đó xảy ra trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu việc mất mát, v.v. hoặc chậm trễ không phải do bất kỳ nguyên nhân nào sau đây hoặc nếu được chứng minh rằng việc mất mát, v.v. hoặc chậm trễ không phải do cố ý sai trái hoặc sơ suất của chúng tôi.
  • Hàng hóa có khuyết tật bẩm sinh, hao mòn tự nhiên.
  • Mô tả không đầy đủ hoặc thiếu sót về các mặt hàng cần thiết như tình trạng đóng gói, địa chỉ, ký hiệu, số, v.v.
  • Cháy, nổ, bốc hơi, mốc, mục nát, đổi màu, rỉ sét hoặc bất kỳ nguyên nhân tương tự nào khác do bản chất của hàng hóa.
  • Hư hỏng do tác động của tia X, bức xạ, từ trường, v.v.
  • Bãi công liên minh, bỏ bê liên minh, rối loạn xã hội, cướp máy bay, hành vi khủng bố, cướp giật, sự cố, chiến tranh và các hành vi giống chiến tranh, v.v.
  • Hỏa hoạn và các thảm họa khác do bất khả kháng.
  • Các trở ngại giao thông không lường trước và bất thường, nguy hiểm hàng hải, hành động cứu hộ và cứu nạn.
  • Động đất, sóng thần, sóng thần, lũ lụt, bão, lở đất, sạt lở đất và các thảm họa thiên nhiên khác.
  • Lệnh cấm vận chuyển, tháo gỡ, kiểm tra, tịch thu, tịch thu hoặc giao hàng cho bên thứ ba do sự kêu gọi của luật pháp, quy định hoặc cơ quan công quyền.
  • Sai sót, thiếu sót, khai báo sai hoặc khai báo trong các tờ khai hoặc khai báo mà người gửi hàng chịu trách nhiệm, hoặc các hành vi cố ý hoặc sơ suất khác của người gửi hàng hoặc người nhận hàng.
 3. Chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm về thất lạc hàng hóa hoặc tổn thất (sau đây được gọi là "tổn thất, v.v." và không bao gồm chậm trễ) phát sinh do hoặc liên quan đến việc vận chuyển bất kỳ lô hàng nào được quy định bởi Nghị định thư Montreal số 4 hoặc Công ước Montreal hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do Chúng tôi thực hiện liên quan đến việc vận chuyển đó, chỉ trong trường hợp tổn thất, v.v. xảy ra trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất, v.v., nếu nguyên nhân tổn thất,.v..v chỉ do:
  • Bất kỳ hư hại vốn có hoặc bản chất của hàng hóa
  • Lỗi đóng gói của bất kỳ ai khác ngoài Chúng tôi, nhân viên hoặc đại lý của Chúng tôi
  • Chiến tranh hoặc xung đột vũ trang
  • Luật pháp, quy định của chính phủ, lệnh hoặc hướng dẫn liên quan đến việc nhập khẩu, xuất khẩu hoặc quá cảnh hàng hóa
 4. Trừ trường hợp được quy định tại khoản 5, trong mọi trường hợp, trách nhiệm của chúng tôi đối với tổn thất, v.v. sẽ không được giới hạn ở mức 20 USD/kg (đô la Mỹ trên mỗi kg) theo trọng lượng thực của lô hàng bị hư hỏng, trừ khi được chứng minh rằng hư hỏng là do cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của chúng tôi, nhân viên hoặc đại lý của chúng tôi.
 5. Trách nhiệm của chúng tôi đối với mất mát hoặc hư hỏng trong trường hợp vận chuyển các lô hàng được quy định bởi Nghị định thư Montreal số 4 hoặc Công ước Montreal sẽ không bị giới hạn ở mức 17 SDR/kg (Quyền Rút vốn Đặc biệt trên mỗi kg) theo trọng lượng thực của lô hàng bị hư hỏng.
 6. Bất kể các khoản 4 hoặc 5 nêu trên, người gửi hàng có thể khai báo giá trị trên vận đơn, thanh toán phụ phí theo yêu cầu tại thời điểm nhận hàng. Trong trường hợp đó, giá trị khai báo sẽ là giới hạn của chúng tôi, trong phạm vi giá trị đó được chứng minh.
 7. Trong trường hợp của bất kỳ điều khoản 4, 5 hoặc 6 nêu trên, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Chúng tôi sẽ không vượt quá giá mua thực tế của hàng hóa, giá trị thông thường của hàng hóa cùng loại và cùng chất lượng hoặc nếu không có, số tiền thiệt hại thực tế đối với hàng hóa đó được tính toán trên cơ sở giá trị của hàng hóa được coi là hợp lý trong những giới hạn này.
 8. Trách nhiệm của chúng tôi đối với việc chậm trễ vận chuyển lô hàng sẽ được giới hạn ở mức cước phí và phí vận chuyển cho lô hàng đó.
 9. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp nào khác ngoài thiệt hại do chậm trễ gây ra. Chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm cho thiệt hại vật chất trực tiếp gây ra cho lô hàng và không chịu trách nhiệm cho thiệt hại gián tiếp phát sinh từ đó. Các thiệt hại gián tiếp như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn ở, lợi nhuận bị mất, lãi vay và tiện ích, và mất cơ hội kinh doanh.
 10. Trong trường hợp tranh tụng, tỷ giá hối đo có hiệu lực vào ngày kết thúc tranh luận cuối cùng bằng miệng sẽ được áp dụng cho việc chuyển đổi ngoại tệ để bồi thường thiệt hại, và trong trường hợp không tranh tụng, tỷ giá hối đo có hiệu lực vào ngày xác định số tiền thiệt hại cần thanh toán sẽ được áp dụng cho việc chuyển đổi ngoại tệ.
Điều 17: Quy trình phòng ngừa rủi ro và bồi thường thiệt hại
 1. Chúng tôi có quyền tạm dừng vận chuyển, kiểm tra, dỡ bỏ, tiêu hủy hoặc vô hiệu hóa hàng hóa bất cứ lúc nào và tại bất cứ địa điểm nào, tùy theo tình hình, nếu có bất kỳ thương tích cho người hoặc tài sản khác do bản chất hoặc khuyết tật của hàng hóa gây ra hoặc được cho là gây ra trong quá trình vận chuyển.
 2. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do các biện pháp phòng tránh rủi ro này gây ra.
Điều 18: Thời hạn và cách thức khiếu nại
 1. Việc giao hàng cho người nhận mà không có khiếu nại, hoặc việc ký (hoặc đóng dấu) xác nhận và chấp nhận hàng hóa mà không có bất kỳ sự cố nào trên biên nhận, sẽ là bằng chứng cho thấy hàng hóa đã được vận chuyển theo đúng trình tự và theo hợp đồng vận chuyển.
 2. Chúng tôi sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại thiệt hại nào liên quan đến hàng hóa trừ khi được gửi đến chúng tôi bằng văn bản trong các khung thời gian sau:
  • Trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, trong vòng 14 ngày kể từ ngày người nhận hàng nhận được hàng hóa.
  • Trong trường hợp chậm trễ, trong vòng 21 ngày kể từ ngày người nhận hàng nhận được hàng hóa.
  • Trong vòng 120 ngày kể từ ngày phát hành vận đơn trong trường hợp mất hàng.
Điều 19: Thời hạn nộp đơn kiện
 1. Mọi khiếu nại phải được đưa ra trong thời hạn 2 năm tính từ ngày giao hàng cho người nhận tại địa điểm đến, kể từ ngày đáng lẽ phải giao hàng hoặc kể từ ngày vận chuyển chấm dứt.
 2. Phương pháp tính thời hạn hiệu lực tại khoản trước thực hiện theo quy định của pháp luật nước xuất khẩu.
Điều 20: Quyền hạn
 1. Bất kỳ hành động nào chống lại Công ty đều phải được đưa ra trước tòa án tại trụ sở chính của Công ty ở Nước xuất khẩu, địa điểm kinh doanh chính của Công ty hoặc địa điểm kinh doanh nơi Công ty đã ký kết hợp đồng.
 2. Thủ tục nộp đơn kiện lên SKY sẽ tuân theo luật pháp của nước xuất khẩu.
Điều 21: Áp dụng Điều kiện Vận chuyển Tổng quát và Luật và Quy định

Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều kiện Vận chuyển Tổng quát này trái với bất kỳ điều ước, luật pháp, quy định, mệnh lệnh hoặc yêu cầu của chính phủ nào, thì điều khoản đó sẽ được áp dụng ở phạm vi không mâu thuẫn với luật đó, và sự vô hiệu của bất kỳ điều khoản nào như vậy sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác.

Nội dung trên có hiệu lực từ
Tháng 9 năm 2008

Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện
Hiroharu Suzuki