Chính sách bảo mật

Công ty TNHH Score Japan (sau đây xin được xưng hô "Chúng tôi") nhận thức rằng trách nhiệm quan trọng nhất của mình là bảo vệ và quản lý đúng cách thông tin cá nhân của khách hàng theo Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân, và cam kết thực hiện những điều sau đây:

 1. 1. Tuân thủ luật pháp và quy định
  Chúng tôi tuân thủ nghiêm chỉnh "Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân" và các luật, quy định liên quan khác.
  Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân quan trọng của khách hàng.
 2. 2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
  Mục đích sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ khách hàng được nêu rõ như sau. Trường hợp thông tin cá nhân được thu thập cho những mục đích không được liệt kê ở đây, mục đích sử dụng sẽ được thông báo rõ ràng trước khi thu thập thông tin.
  • Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không quốc tế, theo dõi hàng hóa, thông quan, quản lý tài khoản và thanh toán, quản lý thông tin và hỗ trợ kỹ thuật, thương mại điện tử và các dịch vụ khác một cách nhanh chóng, đáng tin cậy và suôn sẻ.
  • Phát triển, vận hành, giới thiệu và quản lý các dịch vụ (bao gồm gửi thư trực tiếp qua các phương tiện khác nhau như điện thoại, fax, email và thư bưu chính, thực hiện các cuộc khảo sát để cải thiện dịch vụ).
  • Biên soạn và phân tích thông tin cá nhân theo thống kê và tạo dữ liệu thống kê được xử lý dưới dạng không xác định hoặc chỉ định cá nhân.
  • Trả lời các câu hỏi và yêu cầu tư vấn của khách hàng.
 3. 3. Không tiết lộ thông tin cá nhân
  Chúng tôi không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba (ngoại trừ các nhà thầu phụ và các công ty liên kết trong tập đoàn) mà không có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, điều này không áp dụng trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:
  • Khi khách hàng đã đồng ý: Trường hợp khách hàng đã cung cấp sự đồng ý cho việc tiết lộ thông tin cá nhân của mình.
  • Khi pháp luật yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân: Trường hợp việc tiết lộ thông tin cá nhân được yêu cầu bởi pháp luật.
  • Khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của cá nhân và khó có thể lấy được sự đồng ý của khách hàng: Trường hợp tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của một cá nhân nào đó và việc lấy được sự đồng ý của khách hàng là khó khăn.
  • Khi cần thiết đặc biệt để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em và khó có thể lấy được sự đồng ý của khách hàng: Trường hợp tiết lộ thông tin là đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em và việc lấy được sự đồng ý của khách hàng là khó khăn.
  • Trường hợp cần xử lý thông tin cá nhân để hợp tác với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương hoặc cá nhân, tổ chức được giao phó bởi cơ quan nhà nước hoặc chính quyền địa phương để thực hiện các vấn đề do pháp luật quy định, và việc lấy được sự đồng ý của khách hàng có thể gây trở ngại đến việc thực hiện các vấn đề liên quan.
 4. 4. Quản lý phù hợp
  Để xử lý thông tin cá nhân một cách thỏa đáng, chúng tôi thực hiện các biện pháp sau:
  • Đào tạo nhân viên toàn diện: Chúng tôi đào tạo kỹ lưỡng cho nhân viên về quy định bảo mật thông tin cá nhân.
  • Phân công trách nhiệm quản lý: Chỉ định một người phụ trách quản lý thông tin cá nhân tại mỗi phòng ban.
  • Ngăn ngừa rò rỉ thông tin: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tối đa để ngăn chặn thông tin cá nhân bị rò rỉ ra ngoài công ty.
  • Bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu: Ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, hủy hoại, sửa đổi hoặc rò rỉ thông tin cá nhân.
 5. 5. Quản lý nhà thầu
  Để cung cấp dịch vụ tốt hơn, chúng tôi có thể ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân cho các nhà thầu phụ hoặc đối tác kinh doanh. Chúng tôi cam kết:
  • Lựa chọn nhà thầu phụ uy tín: Chọn các nhà thầu phụ được đánh giá là xử lý thông tin cá nhân một cách phù hợp.
  • Giám sát chặt chẽ: Thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo các nhà thầu phụ quản lý thông tin cá nhân một cách phù hợp, bảo mật, ngăn ngừa rò rỉ, v.v. thông tin cá nhân của khách hàng.
 6. 6. Cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng
  Nếu khách hàng yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân đó cho chính khách hàng. Tuy nhiên, điều này không được thực hiện trong các trường hợp sau:
  • Nguy cơ gây hại: Có nguy cơ gây hại đến tính mạng, thân thể, tài sản hoặc các quyền hoặc lợi ích khác của khách hàng hoặc bên thứ ba.
  • Cản trở hoạt động kinh doanh: Có nguy cơ gây cản trở đáng kể đến việc thực hiện đúng đắn các hoạt động kinh doanh của đơn vị xử lý thông tin cá nhân.
  • Vi phạm pháp luật: Việc xử lý thông tin cá nhân vi phạm các luật hoặc quy định khác.
 7. 7. Sửa đổi và tạm dừng sử dụng thông tin cá nhân
  Nếu chúng tôi nhận được yêu cầu từ khách hàng về việc sửa chữa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa hoặc đình chỉ việc sử dụng thông tin đó. Tuy nhiên, việc đình chỉ sử dụng, v.v., không được giới hạn trong các trường hợp khó có thể đình chỉ sử dụng, chẳng hạn như khi cần chi phí lớn và cần thực hiện các biện pháp thay thế khi cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân liên quan.
 8. 8. Liên hệ để tìm hiểu về "Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân"
  E-MAIL :info@scorejp.com
  Telephone number :03-5628-3591
  (Từ Thứ Hai – Thứ Sáu, ngoại trừ ngày nghỉ lễ toàn dân và Lễ Tết, từ 09:00-18:00)
 9. 9. Sửa đổi "Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân"
  "Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân" này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và để đáp ứng với những thay đổi của pháp luật và quy định.

Nội dung trên có hiệu lực từ
Ngày 01 tháng 8 năm 2008

Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện
Hiroharu Suzuki