Thông báo

13/06/2023
Mã số doanh nghiệp được phép xuất hóa đơn (hoặc chứng từ theo quy định), hiển thị trên trang hồ sơ công ty